Pravidla použití

Používáním webových stránek souhlasíte s níže uvedenými pravidly. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, užívání webu ihned ukončete.

Provozovatel těchto webových stránek je identifikován na příslušné URL adrese, zároveň jsou na této podstránce na něj uvedeny potřebné kontakty.

Obsah těchto webových stránek máte právo prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat, a to výhradně za podmínky, že jakákoli kopie obsahu bude zahrnovat dovětek o autorských právech či jiné označení zdroje daného obsahu. V označení zdroje musí být uvedena příslušná URL adresa.

Souhlasíte, že při používání těchto stránek a přístupu k jejich libovolné součásti se budete řídit platnými zákony. Služby nejsou určeny pro osoby mladistvé. Berete na vědomí a souhlasíte, že Vaše osobní údaje a další poskytnuté informace mohou být použity v souladu s našim Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud máte ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies, považujeme to za souhlas s jejich použitím – cookies nám pomáhají připravit obsah podle vašich osobních preferencí a porozumět obsahu a využití našeho webu. Soubory cookies obsahují určité množství informací a prostřednictvím webového serveru jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Ten je pak při každé další návštěvě posílá našemu serveru, který vás takto pozná. Stejně tak je využívají i internetové služby cílené reklamy pro zobrazení tématických sdělení. Více k nastavení cookies zde.

Tyto webové stránky obsahují obecné informace, na jejichž přesnosti usilovně pracujeme, nicméně jejich pravdivost či úplnost nezaručujeme. Obsah je poskytován „tak jak je“, bez jakékoliv záruky, a to včetně obsahu na odkazovaných webových stránkách či jiných zdrojích od třetích stran.

Webové stránky ani jakýkoliv propojený obsah nejsou odborným poradenstvím a nejsou odbornou službou. Dříve než učiníte jakékoliv rozhodnutí ovlivňující vaše osobní či finanční zájmy a situaci, konzultujte je prosím s odborným poradcem. Tento web používáte na své vlastní riziko a provozovatel nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody související s jeho používáním.

Provozovatel si vyhrazuje právo tato Pravidla použití kdykoliv změnit, a proto je povinností uživatele je průběžně sledovat.

Osobní údaje získané prostřednictvím webu a při poskytování služeb Provozovatelem webu jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, dle tzv. GDPR nařízení. Chráníme soukromí a práva všech osob, osobní údaje ukládáme maximálně bezpečným způsobem a pouze v nezbytném rozsahu.

Správcem osobních údajů je zároveň Provozovatel webu (dále též „my“ či „naše“), naše identifikační údaje a kontakty pro případné dotazy či požadavky najdete na příslušné URL adrese.

Návštěvník webových stránek nám nemusí poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím webu však mohou být shromažďovány osobní údaje.

Jaké údaje a proč zpracováváme?

Při návštěvě webových stránek: dle souborů cookies a propojených sociálních a reklamních systémů sledujeme oblasti, které návštěvníky zajímají. Zaznamenáváme rovněž údaje, které vložíte do formulářů a odešlete. Nejdelší doba uložení těchto údajů je 5 let.

Při návštěvě seminářů a dalších akcí: na některých akcích pořizujeme fotografickou a video dokumentaci, kterou používáme na webu a v online kurzech. Pokud na záznamu nechcete být, dejte nám prosíme vědět před pořádáním akce.

Při poskytování služeb (zdarma či za úhradu) zpracováváme vše potřebné k úspěšnému plnění požadavku či smlouvy: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě. Kromě zpracování nutného k plnění smlouvy může dojít ke zpracování v oprávněném zájmu ochrany našich právních nároků.

Při vedení účetnictví a výkaznictví: všechny údaje, které od nás vyžadují předpisy související s vedením účetnictví a provozem naší společnosti, zejména fakturační údaje. Doba uložení je daná zákonem a oprávněných zájmem ochrany našich právních nároků.

Při marketingu našich služeb, akcí či webu: za náš oprávněný zájem považujeme opětovné kontaktování osob, které projevily zájem o námi poskytované informace či služby. Zpracováváme proto vaše jméno, e-mailovou adresu, telefon, příp. název zaměstnavatele a seznam navštívených stránek a akcí. Tematické informace vám budeme zasílat příležitostně, maximálně však po dobu 5 let od posledního požadavku. Ze zasílání Vás na vyžádání obratem odhlásíme.

S kým osobní údaje sdílíme?

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Kromě nich to dle typu zpracování mohou být rovněž dodavatelské společnosti: poskytovatelé online systémů, dodavatelé a správci serverové infrastruktury, poskytovatelé průzkumů, dodavatelé digitální propagace (dle vašich preferencí to mohou být např. Google, Facebook, Twitter, Smartemailing a Linkedin), dodavatelé administrativních a právních služeb, a konečně orgány veřejné moci. Všechny tyto subjekty jsou v souladu s GDPR nařízením.

Vaše osobní údaje nejsou zpravidla předávány mimo ČR. Nikdy nejsou předávány do 3. zemí mimo EHP či Privacy Shield.

Jaká máte práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Uplatnit je můžete elektronicky na info@banka.cz, či písemně s ověřením totožnosti na adrese Provozovatele.

Máte právo na informace, které najdete na této stránce.

Máte právo na přehled osobních údajů, které o Vás konkrétně zpracováváme a proč.

Máte právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje nebo nezákonným způsobem.

Máte právo vznést námitku, pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které jste nám poskytli. V námi zvolené podobě Vám je zašleme do 30 dní od vyžádání.

Máte právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut), které se týká všech údajů kromě těch, jež musíme zpracovávat dle zákonných povinností a v situacích, kdy náš oprávněný zájem převyšuje ten Váš.

Máte právo vznést stížnost na naše zpracování osobních údajů – tu směřujte Úřadu na ochranu osobních údajů.

Závěrem

Ujišťujeme Vás, že děláme všechna technicky možná opatření, abychom vaše údaje maximálně ochránili. Dále že naši zaměstnanci i spolupracovníci, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo Prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně upravovat – na tomto místě naleznete vždy aktuální verzi.